My cart

0฿ 0

ติดต่อฝ่ายขาย

Line ID : kae_nomjit

การติดตั้ง บอลวาล์ว

  2019-09-11 09:26:15  
  2511
      admin

การติดตั้ง บอลวาล์ว

ก่อนที่จะทำการติดตั้ง บอลวาล์ว เราต้องรู้ก่อนว่า บอลวาล์วที่จะทำการติดตั้ง มีลักษณะการติดตั้งแบบไหนบ้าง เช่น บอลวาล์วที่เป็นเกลียว เป็นแบบไหน มีเกลียวกี่แบบ ซึ่งเกลียวต่างชนิดกันก็ไม่สามารถติดตั้งให้ใช้งานได้ ในที่นี้ขอพูดถึง บอลวาล์วชนิดเกลียว (ในรูปด้านล่างเรียกว่า 1 ชิ้นบอลวาล์ว ชนิดเกลียว หรือ 1 PC Ball Valve Screwed End) รูในบอลวาล์วทั้ง 2 ด้านจะเป็นเกลียวเพื่อใช้เพื่อต่ออุปกรณ์อื่น หรือ ท่อชนิดต่างๆ

การติดตั้ว บอลวาล์ว

บอลวาล์วชนิดเกลียวตามรูป ส่วนใหญ่ที่ใช้จะมีอยู่ 2 แบบ

1. เกลียวแบบ BSPT หรือทั่วไปเรียก เกลียวประปา เป็นเกลียวมาตรฐานของ อังกฤษ

เกลียว BSPT

2. เกลียวแบบ NPT เป็นเกลียวมาตรฐานของ อเมริกา

เกลียว NPT

โดยอุปกรณ์ หรือ ท่อที่จะนำมาเชื่อมต่อกับ บอลวาล์วชนิดเกลียวจะต้องเป็นเกลียวชนิดเดียวกัน การเชื่อมต่อมักใช้เทปพันเกลียวเป็นตัวเชื่อมประสานเพื่อป้องกันการรั่วไหล

เทปพันเกลียว

บทความที่เกี่ยวข้อง